Om te kunnen beoordelen op welke manier onze website wordt gebruikt en om het u mogelijk te maken de inhoud van deze website via social media te delen, willen wij graag enkele cookies plaatsen.
Breddels Architecten
Ontzorgen
 

Primair zijn we een architectenbureau, maar we vinden het daarnaast belangrijk om onze opdrachtgevers in het hele proces te ontzorgen. Want het traject van ontwerpen naar bouwen is steeds complexer geworden.

Vergunningen, het wijzigen van bestemmingsplannen, planuitwerking, bouwvoorbereiding en begeleiding bij de uitvoering: al deze schakels in het proces vragen om de juiste aandacht en kennis.

Ontwerp en advies beginnen met een luisterend oor. De ideeën en wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een ontwerp. Nadat het ontwerp door de opdrachtgever goedgekeurd is, wordt het project verder uitgewerkt in 3D BIM ( Bouw Informatie Model ) tot bouwkundige tekeningen. Als het definitieve ontwerp gereed is, wordt deze bij de gemeente als bouwaanvraag ingediend via Omgevingsloket online (OLO). Daarna maken we een bestek, hierin wordt het definitieve ontwerp tot in detail omschreven inclusief de technische eisen, te gebruiken materialen en onderdelen. De bouwvoorbereidingen kunnen nu beginnen.

Als de opdrachtgever zelf een aannemer heeft dan kunnen wij, indien gewenst, als bouwbegeleider fungeren.
 
Wij kunnen ook een aanbestedingsbegeleiding verzorgen, dat houdt in dat wij een paar aannemers (in overleg met de opdrachtgever geselecteerd) aanschrijven zodat zij een offerte kunnen maken. Vervolgens worden de aannemers uitgenodigd om hun prijzen bekend te maken. Na de (voorlopige) gunnning stellen wij een contract op en dragen zorg voor het waarborgen van de gemaakte afspraken.
 

BREDDELS ARCHITECTEN is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus ( BNA ),
de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Het doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.

Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers?

BNA-leden:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
  • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA .

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.